Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van:
APS B.V.
Konijnenberg 51
4825 BC Breda
Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 20083608

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop, welke tot stand komt via de website(s) www.spotX.eu en eventuele andere websites van APS B.V., gevestigd te Breda, hierna te noemen “APS”.
2. De koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”. De wederpartij is een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
4. Onder “de website” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de in lid 1 vermelde website(s) van APS.
5. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door APS te leveren mobiele communicatiemiddelen op het gebied van het volgen en traceren van personen en objecten inclusief benodigdheden, materialen, toebehoren en accessoires.
6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
7. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen.
9. Indien APS deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. APS hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbiedingen, prijzen

1. Iedere op de website van APS vermelde aanbieding is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbieding waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvende aanbieding heeft APS het recht dit aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele kosten, zoals transporten verzendkosten en administratiekosten. Per bestelling wordt duidelijk melding gemaakt van de eventuele bijkomende kosten.
3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht APS niet tot levering van een deel van de aangeboden zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
4. Het aanbod en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
5. Getoonde modellen en opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten, (technische) specificaties, capaciteiten en andere omschrijvingen op de website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
6. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de wederpartij niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan APS heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag APS er vanuit gaan dat de wederpartij met de prijswijziging heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. Indien de wederpartij via de website een bestelling plaatst, is APS eerst aan deze bestelling gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. Een en ander geldt, tenzij op de website anders wordt vermeld.
2. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst binden APS eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 4: Koop op afstand, zichttermijn

1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op een koop op afstand in de zin van artikel 46a boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Bij een koop op afstand heeft de wederpartij een bedenktijd van 14 kalenderdagen na ontvangst van de zaken. Binnen deze termijn kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling aan APS.
3. In geval van ontbinding moeten de zaken in de originele verpakking, ongebruikt en voor rekening en risico van de wederpartij aan APS retour gezonden worden. Indien APS bij de verzending van de zaken aan de wederpartij al verzendkosten in rekening heeft gebracht, zijn de kosten voor retourzending binnen de zichttermijn voor rekening van APS.
4. APS zal betalingen van de koopprijs die zij al heeft ontvangen van de wederpartij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding aan de wederpartij terugbetalen.
5. APS heeft het recht retour gezonden zaken te weigeren of slechts een deel van de ontvangen gelden terug te betalen indien de zaken zich niet in de originele verpakking bevinden, bewerkt, gebruikt en/of beschadigd zijn. APS zal de wederpartij hiervan direct na ontvangst van de zaken op de hoogte stellen.

Artikel 5: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft APS het recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie, zoals naw-gegevens tijdig via de website aan APS ter beschikking stelt.
2. De wederpartij zorgt er voor, dat de door hem verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart APS voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
3. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, heeft APS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en APS nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van APS om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie

1. APS verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de wederpartij heeft verkregen en waarvan de wederpartij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan APS weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. APS zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2. APS zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat haar werknemers en andere personen die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien APS als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.

Artikel 8: Levering, leveringstermijnen

1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien APS haar leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
2. De bestelde zaken worden uiterlijk 30 dagen na de bestelling geleverd. Wanneer levering binnen deze termijn onmogelijk is, stelt APS de wederpartij hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. De wederpartij heeft dan de mogelijkheid om binnen 1 week na deze mededeling eventuele vooruitbetalingen van APS terug te vorderen. Ingeval de wederpartij van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal APS het reeds door de wederpartij betaalde bedrag binnen 30 dagen nadat de wederpartij hierom heeft verzocht aan hem terug betalen.
3. APS is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk door APS kan worden gefactureerd.
4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij.
5. Verzending van de zaken vindt plaats voor risico van APS, maar voor rekening van de wederpartij. De hiermee gemoeide kosten worden op de website vermeld.
6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren, heeft APS het recht de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet APS binnen een door APS te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de zaken alsnog te leveren.
7. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. APS heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor APS een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van APS alsnog nakoming te vorderen.
8. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat APS alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

Artikel 9: Klachten en retourzendingen

1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan APS melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
2. Overige klachten moeten direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan APS worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan APS is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij op.
5. De wederpartij moet APS in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan APS verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het verzendrisico is altijd voor de wederpartij.
6. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door APS te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
7. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 10: Garanties

1. APS zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. APS staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
3. Indien voor de door APS geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. APS zal de wederpartij hierover informeren.
4. Bij een terecht beroep op de garantie heeft de wederpartij de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van APS. In plaats daarvan mag de wederpartij de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs verlangen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door APS gegeven garanties aanvaardt APS geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is APS alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van APS voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien APS aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van APS altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door APS gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van APS beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
5. De wederpartij moet APS uiterlijk binnen 12 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.
6. APS is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de garantie, indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundige of onjuiste plaatsing, bevestiging of montage van de geleverde zaken aan of in het object;
b. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of gebruik in strijd met de door of namens APS verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, e.d.;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan APS verstrekte informatie;
d. door ondeskundige bewaring van de geleverde zaken;
e. door het niet of niet naar behoren functioneren van de zaken als gevolg van uitval of storingen in telecommunicatienetwerken en infrastructuren;
f. door beperkingen in het bereik van het zend- en ontvangstvermogen van de geleverde zaken bijvoorbeeld als gevolg van weersomstandigheden, bebouwing, eigenschappen van het object waarin de geleverde zaken zijn bevestigd e.d.;
g. doordat de accu of batterij van de geleverde zaken niet voldoende of niet tijdig is opgeladen;
h. doordat de objecten waarin of waaraan de geleverde zaken zijn bevestigd, om welke reden dan ook niet teruggevonden of teruggehaald kunnen worden;
i. doordat, door of namens de wederpartij, reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van APS.
7. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart APS uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van APS of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal APS de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 12: Betaling

1. APS heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.
2. Betaling moet plaatsvinden conform de op de website aangegeven wijze. Betaling op andere wijzen is slechts toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Indien is overeengekomen dat betaling plaats zal vinden nadat APS aan de wederpartij een factuur heeft verzonden, moet betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan APS een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
5. Indien na aanmaning door APS betaling alsnog uitblijft, heeft APS bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal APS de wederpartij bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.
6. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een
minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft APS het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 4 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
8. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft APS het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft APS eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
9. Door de wederpartij gedane betalingen worden door APS eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

1. APS behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan APS heeft voldaan.
2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
4. De wederpartij moet APS direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
5. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van APS bewaren.
6. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal APS op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
7. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of APS een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan APS en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van APS op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 14: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. APS heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 15: Overmacht

1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of APS, heeft APS het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van APS wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van APS, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van APS.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van APS zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen waardoor bijvoorbeeld de (optimale) werking van (buitenlandse of Europese) satellieten niet langer gegarandeerd is, stakingen binnen de organisatie van APS en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen evenals internet- en stroomstoringen waardoor de website niet of niet volledig beschikbaar is en storingen in of uitval van telecommunicatienetwerken en –infrastructuren.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens APS tot aan dat moment nakomen.

Artikel 16: Annulering, opschorting

1. Dit artikel is niet van toepassing op ontbinding binnen de zichttermijn zoals bedoeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.
2. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan APS een door APS nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door APS gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. APS heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart APS voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
4. APS heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij zijn de gemaakte kosten direct opeisbaar en mag APS deze bij de wederpartij in rekening brengen.
6. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft APS het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van APS vergoeden.

Artikel 17: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen APS en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar APS is gevestigd, zij het dat APS altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
4. De wederpartij mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan APS. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat APS schriftelijk aan de wederpartij heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.
5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft APS het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.
20 december 2013